کاور فلش لایت

گوشی در تاریکی با دریافت تماس به این شکل در میاد.