طول کلی آویز 4 و طول آویز قلب 0/6 سانتی متر است.

نمایش یک نتیجه