طول و عرض قلب 1/8 و 1 سانتی متر است.

نمایش یک نتیجه