طول ضلع آویز مثلث 3 وگوشواره ها 2 سانتی متر است.

نمایش یک نتیجه