طول کلی زنجیر 39/5 سانتی متر متشکل از 34 سانتی متر زنجیر ثابت و 5/5 سانتی متر زنجیر اضافه قابل تنظیم است.

نمایش یک نتیجه